O nás

O nás

ADVENTUS, n.o. prevádzkuje dva domovy sociálnych služieb (DSS) a to v Močenku a vo Vlčanoch (okres Šaľa), v ktorých poskytujeme celoročnú komplexnú starostlivosť našim klientom.

O obyvateľov DSS sa stará odborný a skúsený personál, zdravotné sestry, sanitárky a opatrovateľky. Zariadenia DSS pravidelne navštevuje praktický lekár, podľa potreby psychijater a našich klientov doprevádzame na všetky odborné vyšetrenia.

V našich DSS sú pre klientov k dispozícii aj voľnočasové aktivity, ktoré prebiehajú pod vedením skúseného a študovaného animátora.

Taktiež je v prípade požiadania pre klienta zabezpečená aj pravidelná duchovná služba prostredníctvom návštevy katolíckeho kňaza (vysluhovanie sviatosti zmierenia každý prvý piatok v mesiaci, sviatosti pomazania chorých, sväté prijímanie, či viatikum).

Poslaním nášho personálu je skvalitnenie života našich klientov v dôchodkovom veku a dospelých s psychickým, či fyzickým postihnutím, ktorí sú odkázaní na nepretržitú starostlivosť.

Naše služby sa snažíme neustále zdokonaľovať a rozširovať.

V DSS poskytujeme nasledovné činnosti:

  • Odborné činnosti – základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, pracovná terapia.
  • Obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
  • Ubytovanie: Bývanie zabezpečené v jednoposteľových, dvojposteľových a viacposteľových izbách, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom.  Kúpeľne, sprchy, umyvárne a WC sú spoločné pre všetkých klientov. K dispozícii sú aj spoločenské priestory pre rôzne aktivity a sledovanie TV.
  • Stravovanie: Celodenné stravovanie je zabezpečované, klienti sa stravujú päť krát denne v spoločnej jedálni, alebo individuálne na izbách v závislosti od zdravotného stavu klienta. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje stravovacia komisia. Dodržiavajú sa zásady zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav a vek klientov.
  • Ďalšie činnosti – utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť a pod.
  • Záujmová činnosť: Uskutočňuje sa v súlade s plánom kultúrnej, spoločenskej, športovej a rekreačnej činnosti na príslušný kalendárny rok a v závislosti od aktuálnych a individuálnych požiadaviek klientov.
  • Pracovná terapia: Uskutočňuje sa v zmysle individuálnych plánov. Je zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručnosti pod odborným vedením.
  • Sociálna rehabilitácia: je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby, rozvojom a nácvikom zručností, alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe. Pre každého klienta je vypracovaný individuálny plán rozvoja osobnosti.

komentáre

Hľadať

Back To Top