Domov

Vitajte na webových stránkach neziskovej organizácie ADVENTUS.

 

Naša nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:

1) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:
ošetrovateľskej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie

2) poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a to:
opatrovateľskej služby
humanitárnej starostlivosti
organizovanie spoločného stravovania
prepravnej služby
starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

3) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, rekvalifikačné služby, organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií, ochrana životného prostredia

4) realizácia publikačnej činnosti, vytváranie podmienok pre voľnočasovú činnosť všetkých vekových kategórií obyvateľstva
spolupráca so štátnymi, samosprávnymi a cirkevnými inštitúciami, súkromným sektorom za účelom realizácie verejnoprospešných podujatí, projektov a cieľov

5) Vytváranie účinných prostriedkov na pomoc sociálne slabším, nezamestnaným a marginalizovaným skupinám obyvateľstva.

 

Adventus, DSS Mocenok, Dom socialnych sluzieb, Mocenok